วันเสาร์ 14 กรกฎาคม 2018

มาตรฐาน “กุหลาบหลวง”

ความหมายและขอบเขตของหลักสูตรสวนกุหลาบฯ ศึกษา
หลักสูตรสวนกุหลาบฯ ศึกษาเป็นแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัยและสถานศึกษาในเครือให้มีอัตลักษณ์เป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีสวนกุหลาบฯ มีพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างสมดุลเจริญเติบโตเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ตามความคาดหวังของหลักสูตร สถานศึกษา มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการเป็นพลเมืองและพลโลกในศตวรรษที่ 21

เจตนารมณ์
มาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง” เป็นข้อกำหนดในการดำเนินงานของสถานศึกษา เครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เจริญงอกงามอย่างสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ลังคม สติปัญญา มีอัตลักษณ์ “สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี สวนกุหลาบฯ” เจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีสมรรถนะเป็นพลเมืองและพลโลกในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์
มาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง” กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพเป็นแนวเดียวกัน
2. สร้างความตระหนัก ความพยายาม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเลืยทุก ฝ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เต็มตามศักยภาพของแต่ละ บุคคล
3. เป็นปทัสถานในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีธรรมาภิบาล เสริมสร้างประสิทธิภาพด้วยระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน สูงสุด

องค์ประกอบ
มาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง” ประกอบด้วยข้อกำหนดในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเลืยที่เกี่ยวข้อง 5 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 มาตรฐานคุณภาพครอบครัวสวนกุหลาบฯ
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพครูที่ปรึกษาสวนกุหลาบฯ
ส่วนที่ 3 มาตรฐานคุณภาพครูผู้สอนสวนกุหลาบฯ
ส่วนที่ 4 มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสวนกุหลาบฯ
ส่วนที่ 5 มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบฯ

สาระสำคัญของมาตรฐาน
สาระสำคัญของมาตรฐาน กำหนดเป็นองค์ประกอบและตัวชี้วัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อม กระบวนการดำเนินงาน หรือผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุตามเจตนารมณ์

รายละเอียดของมาตรฐาน
ส่วนที่ 1 มาตรฐานคุณภาพครอบครัวสวนกุหลาบฯ
ครอบครัวเป็นหน่วยที่มีความใกล้ซิดผู้เรียนมากที่สุด จึงถือเป็นหน่วยสำคัญต่อการดำเนินงาน ส่งเสริมคุณลักษณะและสมรรถนะสำคัญที่จะสร้างความสำเร็จในชีวิต สร้างความเป็นเลิศตามความถนัด ความ สนใจ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพครูที่ปรึกษาคุณภาพสวนกุหลาบฯ
ครูที่ปรึกษาเป็นครูที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด จึงมีหน้าที่สำคัญในการหล่อ หลอมผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์สวนกุหลาบฯ เตรียมความพร้อมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้พัฒนาตนเองของ ผู้เรียน ประเมินพัฒนาการตามแผนพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนให้เจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพ สามารถน่า ความเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนในความรับผิดชอบ

ส่วนที่ 3 มาตรฐานครูผู้สอนคุณภาพสวนกุหลาบฯ
ครูผู้สอนเป็นครูที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดการเรียนรู้ตามสาระฯ มาตรฐาน ตัวชี้’รัด และผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา จึงต้องแสดงความรับผิดขอบจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ทำการ ออกแบบการเรียนรู้ วางแผนการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม เทคนิควิธีหรือแนว ทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มืประสิทธิภาพ ทำการจัดประเมินผลที่มืคุณภาพ จัดทำวิจัยเพื่อแก้ปิญหา การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ น่าการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนหรือรายวิชาที่รับผิดชอบ

ส่วนที 4 มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสวนกุหลาบฯ
สถานศึกษาสร้างความตระหนักรู้ในจุดหมายของหลักสูตร รัตลักษณ์สวนกุหลาบฯ มีการ วางแผน จัดทำโครงการและจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ คุณลักษณะรันพึงประสงค์ รัตลักษณ์สวนกุหลาบฯ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบจนปรากฏผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นกับผู้เรียนอย่างซัดเจน

ส่วนที 5 มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบฯ
การดำเนินงานให้ระบบเครือข่ายสถานศึกษาสามารถส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนา หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการหล่อหลอมรัตลักษณ์สวนกุหลาบฯ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก้าวสู่การเป็นสถานศึกษาคุณภาพชั้นน่า ลดซ่องว่างของคุณภาพการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียน จำเป็นต้องขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบฯ