กรกฎาคม 15, 2018

ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000 ก่อตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนปากเพรียววิทยาคม เนื่องจากกรมสามัญศึกษา เล็งเห็นความจำเป็นในการขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสระบุรี จึงได้ก่อตั้งขึ้นโดยครั้งแรกได้อาศัยศาลาและอาคารเอนกประสงค์ของวัดสุวรรณคีรีเป็นสถานที่เรียน เปิดทำการสอนนักเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยมีนายไพบูลย์ เพ็งพูล เป็นผู้บริหารคนแรก มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 109 คน และมีครูอาจารย์ชุดแรก จำนวน 6 คน ต่อมาโรงเรียนปากเพรียววิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากจังหวัดทหารบกสระบุรี จำนวน 35 ไร่ และดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนจนแล้วเสร็จและได้ย้ายมาเรียนครั้งแรกในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2539

ต่อมาโรงเรียนปากเพรียววิทยาคม โดยความเห็นชอบจากสมาคมศิษย์เก่า สมาคมครูและผู้ปกครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปากเพรียววิทยาคมซึ่งมี พ.อ.วิลาศ มณีรัตน์ เป็นประธานกรรมการ และชมรมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ซึ่งมีนายปริญญา วันทา เป็นประธานชมรมฯ เห็นชอบให้การสนับสนุนให้โรงเรียนปากเพรียววิทยาคม เข้าเป็นเครือข่ายของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นลำดับที่ 8 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 และใช้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี โดยมีนายจตุรงค์ เกิดปั้น เป็นผู้อำนวยการเป็นคนแรก และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2549 คณะกรรมการพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้ให้ความเห็นชอบตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 เสนอและมีหนังสือเสนอขอแต่งตั้งไปยัง กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2549 เป็นต้นมา