โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการการศึกษาอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาราษฎรทุกชั้นวรรณะ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสำหรับการดูแลประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง จึงเป็นการสร้าง อัตลักษณ์นักเรียนให้มีความเป็น “สุภาพบุรุษ” มีความพร้อมเป็น “ผู้นำ” ที่สามารถพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตในยุคล่าอาณานิคม ศิษย์สวนกุหลาบจึงต้องมีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำที่พร้อมจะรับใช้สังคมโดยส่วนรวมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ดังก ล่าวจำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการองค์กรภายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนร่วมกันปลูกฝัง “อัตลักษณ์สวนกุหลาบ” ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนอย่างมั่นคง และยั่งยืน ผ่านกระบวนการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

มาตรฐานกุหลาบหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติโรงเรียน

เกี่ยวกับเรา

สถานที่และสภาพทั่วไป

ทำเนียบผู้บริหาร

ข้อมูลสารสนเทศ

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะผู้บริหารโรงเรียน

บุคลากร

ข้อมูลนักเรียน

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างหลักสูตร

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม แจ้งเรื่องร้องเรียน แนะนำ-ติชม