เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง   

 

 

 

นางสาวนรินทร์ โพธิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ